Przetargi

szczegóły ...

1. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu - rozstrzygnięty

Protokół z wyboru oferty na Usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

2. Oferty złożone na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty, które wpłynęły na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu.

Protokół z otwarcia ofert
szczegóły ...

3. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu - Aktualizacja

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na Usługę dozoru i ochrony fizycznej wraz z aktualizacją załączników!

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert do dnia 05 marca 2019r. do godz. 14:00

 

Pobierz pliki:

Załacznik nr 1 - Zmiana z dnia 01.03.2019r.Załacznik nr 1 - Zmiana z dnia 22.02.2019r.Zapytanie ofertoweZałacznik nr 1Załacznik nr 2Załacznik nr 3Odpowiedź na pytania z dnia 05.02.2019r.Odpowiedź na pytania z dnia 08.02.2019r.Odpowiedź na pytania z dnia 12.02.2019r.
szczegóły ...

4. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Usługa dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23

 

Pobierz pliki:         

Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3
szczegóły ...

5. Na przeprowadzenie badania

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” sp. z o.o. w Nowej Soli Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 i 2019 r.

 

Pobierz pliki:                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdfFORMULARZ OFERTOWY.pdf
szczegóły ...

6. Na dostawę paliwa - rozstrzygnięty

Informacja na temat rozstrzygniętego postępowania, na dostawę  paliwa (oleju napędowego) 

dla MPK Subbus Sp. Z.o.o z siedzibą w Nowej Soli, Ul. Wielkopolska 23.

 

Dnia 04.09.2018 do godz. 12.00 w postępowaniu przetargowym, wpłynęła jedna ważna oferta Firmy CPN Ekoserwis SP. Z o.o. (z siedzibą) w Czerwieńsku, Ul. Naftowa 1.

Zaproponowana cena za 1 m³ oleju napędowego, w temperaturze referencyjnej 15 °C wyniosła: (Cena hurtowa obowiązująca dla oleju niepędowego, w PKN ORLEN SA. opublikowana na stronie internetowej tego koncernu za 1 m³, obowiązująca w dniu dostawy; rabat wynoszący -172,00 zł).

szczegóły ...

7. Na dostawę paliwa - zaktualizowany dnia 28.08.2018

Zmiana zapisów ogłoszonego przetargu na dostawę paliwa napędowego. 

Zmiana dotyczy wykreślenia w  druku oferty pkt 8.1 i 8.2 oraz w umowie § 7 pkt. 5. uległy zmianie zapisy dotyczące płatności za dostawę paliw.

 


Nowa Sól 2018.08.07

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2018

 

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli,

ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680 ) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o.

w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34,

REGON  368451826, wysokość kapitału zakładowego : 26.434.800 ; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania :

Postępowanie u udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych

- zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ),

w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443000 euro dla dostaw i usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym

„ SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r.

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. 2015, poz. 1680 ).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania :

 

 • Paliwo ma być dostarczane do nowej Stacji Paliw Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.   w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych ( ADR ) ,
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg  przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347  m³ w okresie 12 miesięcy
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 04 września 2018r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek- piątek  w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

- Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

- Nie otwierać przed dniem 04.09.2018r. godz. 12:15

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki:

Ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 04 września 2018r.

 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

Mirosław Paszkiewicz

Załączniki do ogłoszenia:

Umowa Paliwowa SUBBUSOferta paliwo
szczegóły ...

8. Na dostawę paliwa - stan przed aktualizacją (archiwum)

                                                                                   Nowa Sól 2018.08.07

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2018

 

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz. 1680) Kod. CPV: 09134100. Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON  368451826, wysokość kapitału zakładowego : 26.434.800 ; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania :

Postępowanie u udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych - zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443000 euro dla dostaw i usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania :
 • Paliwo ma być dostarczane do nowej Stacji Paliw Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.   w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR) ,
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg  przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347  m³ w okresie 12 miesięcy
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 04 września 2018r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek- piątek  w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

          - Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

          - Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

          - Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

          - Nie otwierać przed dniem 04.09.2018r. godz. 12:15

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki:

          Ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 04 września 2018r.

 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

 

                                                                                                                     Prezes Zarządu

 

 

                                                                                                                               Mirosław Paszkiewicz

Załączniki do ogłoszenia:

Umowa Paliwowa SUBBUSOferta paliwo