Przetargi

szczegóły ...

1. Dostawa paliwa 2023/2024 - rozstrzygnięty przetarg

Poniżej załączamy protokół z wyboru oferty na dostawę oleju napędowego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

2. Oferty złożone na dostawę paliwa 2023/2024

szczegóły ...

3. Na przeprowadzenie badania

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli zaprasza uprawnione podmioty do składanie ofert

na badanie  rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024

Zapytanie ofertoweFormularz oferty
szczegóły ...

4. Dostawa Paliwa 2023/2024 - Aktualizacja z 01.09.2023

Poniżej odpowiedź na pytanie przesłane e-mailem z dnia 31.08.2023 r. na dostawę oleju napędowego

dla MPK "SUBBUS" Sp. z o.o. 

Odpowiedź na zadane pytanie
szczegóły ...

5. Dostawa Paliwa 2023/2024 - Aktualizacja z 30.08.2023 Odpowiedzi na zadane pytania

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 17.08.2023r. na dostawę oleju napędowego

dla MPK "SUBBUS" Sp. z o.o. wraz z aktualizacją załączników

Odpowiedzi na zadane pytaniaZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz Oferty edytowalnyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór Umowy
szczegóły ...

6. Dostawa Paliwa 2023/2024 - Aktualizacja z 30.08.2023

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 16.08.2023r. na dostawę oleju napędowego dla MPK Sp. z o.o.

wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zadane pytaniaZałącznik nr 1 - F-01Załącznik nr 2 - Regulamin Postępowania Przy Udzielaniu Zamówień
szczegóły ...

7. Dostawa Paliwa 2023/2024 - Aktualizacja z 17.08.2023

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert do dnia 12 września 2023r. do godz. 12:00 oraz aktualizacja załącznika.

 

Nowa Sól, 17.08.2023

  

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2023

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia sektorowego – art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), w związku z art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000  euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe), co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 350 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 28 autobusów komunikacji miejskiej oraz jednego autobusu turystycznego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

 

 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 12.09.2023r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:
 • Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól
 • Oferta na dostawę 350 m3 oleju napędowego.
 • Nie otwierać przed dniem 12.09.2023r. godz. 12:15.
 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pliki zawarte w ofercie powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 12.09.2023r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

  

Prezes Zarządu

Mirosław Paszkiewicz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty
szczegóły ...

8. Dostawa paliwa 2023/2024

                                                               Nowa Sól, 08.08.2023

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2023

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680)

Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

1.   Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

-        zamówienia sektorowego – art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), w związku z art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe), co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

2.   Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

3.   Wymagania.

§  Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

§  Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).

§  Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.

§  Szacunkowa ilość oleju napędowego 350 m³ w okresie 12 miesięcy.

§  Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 28 autobusów komunikacji miejskiej oraz jednego autobusu turystycznego.

 

4.   Miejsce i termin składania ofert.

 

§  Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 28.08.2023r. do godziny 12:00.

§  Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.

§  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

§  Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

-        Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.

-        Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

-        Oferta na dostawę 350 m3 oleju napędowego.

-        Nie otwierać przed dniem 28.08.2023r. godz. 12:15.

§  Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pliki zawarte w ofercie powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

5.   Miejsce i termin otwarcia ofert.

§  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 28.08.2023r.

§  Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 Prezes Zarządu

Mirosław Paszkiewicz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

9. Dostawa paliwa 2022/2023 - rozstrzygnięty przetarg

Poniżej załączamy protokół z wyboru oferty na dostawę oleju napędowego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23. 

2022.08.31 Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

10. Oferty złożone na dostawę paliwa 2022/2023

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty,

które wpłynęły na dostawę oleju napędowego.

Protokół z otwarcia ofert
szczegóły ...

11. Dostawa paliwa 2022/2023 - Aktualizacja z 18.08.2022

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 17.08.2022 r. na dostawę oleju napędowego dla MPK "SUBBUS" Sp. z o.o. wraz z aktualizacją załącznika .

Odpowiedzi na zadane pytaniaZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty edytowalny
szczegóły ...

12. Dostawa Paliwa 2022/2023 - Aktualizacja z 17.08.2022

Odpowiedzi do zadanych pytań do przetargu na dostawę paliwa wraz z aktualizacją załączników

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

  

Nowa Sól, 2022.08.17

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 02/08/2022

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680)

Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający:  Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól,

NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia sektorowego – art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), w związku z art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe), co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 28 autobusów komunikacji miejskiej oraz jednego autobusu turystycznego.

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

 

 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 30.08.2022r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

       – Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.

       – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

       – Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

       – Nie otwierać przed dniem 30.08.2022r. godz. 12:15.

 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pliki zawarte w ofercie powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 30.08.2022r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy       

 

                                                                                                                                                                                                                           

    Prezes Zarząd   

   Mirosław Paszkiewicz                                                                                                

Odpowiedzi na pytaniaZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

13. Dostawa paliwa 2022/2023

Nowa Sól, 2022.08.02

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 02/08/2022

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680)

Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliwMiędzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól,

NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia sektorowego – art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), w związku z art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe), co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 28 autobusów komunikacji miejskiej oraz jednego autobusu turystycznego.

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

 

 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 19.08.2022r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

        Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.

       – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

       – Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

       – Nie otwierać przed dniem 19.08.2022r. godz. 12:15.

 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pliki zawarte w ofercie powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 19.08.2022r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

 

                                    Prezes Zarządu

 

Mirosław Paszkiewicz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

14. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu - rozstrzygnięty

Protokół z wyboru oferty na Usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu MPK "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy

ul. Wielkopolskiej 23.

Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

15. Oferty złożone na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty , które wpłynęły na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu. 

Protokół z otwarcia ofert.
szczegóły ...

16. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/I/2022r.

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako zamawiający) ogłasza przetarg ofertowy na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli. 

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól,

NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

1. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 

2. Przedmiot zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru i ochrony fizycznej obiektu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23. 

Kod. CPV : 79.70.00 - 1, 79.71.00.00 - 4, 79.71.30.00-5

 

3. Miejsce i termin składania ofert : 

 • Ofertę należy składać w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. do godziny 14:00
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15:00
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, lub przesłania w formie elektronicznej na adres wskazany w zamówieniu tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl   a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: 

          - Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.

          - Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól.

          - Oferta na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Subbus” Sp. z o.o.

              w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

          - Nie otwierać przed terminem składania ofert tzn. przed dniem 10 lutego 2022 r. godz. 14.15.

 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej, lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

4. Miejsce i termin otwarcia ofert : 

 • Otwarcie nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 14:15 dnia 10 lutego 2022 r. 
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział Wykonawcy. 

                                                                                                                                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                Mirosław Paszkiewicz

 

 

Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 3 do ogłoszenia - Szczegółowy zakres obowiązków pracownika ochrony
szczegóły ...

17. Na przeprowadzenie badania

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022.

Zapytanie ofertoweFormularz ofertowy
szczegóły ...

18. Dostawa paliwa 2021/2022 - rozstrzygnięty przetarg

Poniżej załączamy protokół z wyboru oferty na dostawę oleju napędowego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23. 

2021.09.13. Protokół z wyboru oferty.
szczegóły ...

19. Oferty złożone na dostawę paliwa 2021/2022

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty, które wpłynęły na dostawę oleju napędowego.

2021.09.10 Protokół z otwarcia ofert.pdf
szczegóły ...

20. Dostawa paliwa 2021/2022 - odpowiedzi na zadane pytania

szczegóły ...

21. Dostawa paliwa 2021/2022

Nowa Sól, 2021.08.24

  

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2021

  

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680)

Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia sektorowego – art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), w związku z art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe), co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 autobusów komunikacji miejskiej oraz jednego autobusu turystycznego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

 

 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 10  września 2021r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:
 • Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól
 • Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.
 • Nie otwierać przed dniem 10 września 2021r. godz. 12:15.
 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 10 września 2021r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

Prezes Zarządu

 

Mirosław Paszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

22. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu - rozstrzygnięty

Protokół z wyboru oferty na Usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu MPK "SUBBUS" Sp. z o.o.

w Nowej Soli  przy ul. Wielkopolskiej 23. 

Protokół z wyboru oferty.pdf
szczegóły ...

23. Oferty złożone na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Subbus" Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty, które wpłynęły na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu. 

Protokół z otwarcia oferty.pdf
szczegóły ...

24. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Usługa dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23

Zapytanie ofertoweIstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowyFormularz ofertySzczegółowy zakres obowiązków pracownika ochrony obiektu zajezdni
szczegóły ...

25. Dostawa paliwa 2020/2021 - rozstrzygnięty przetarg

Poniżej załączony protokół z wyboru oferty na dostawę oleju napędowego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

26. Oferty złożone na dostawę paliwa 2020/2021

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty, które wpłynęły na dostawę oleju napędowego.

Protokół z otwarcia ofert
szczegóły ...

27. Dostawa paliwa 2020/2021 - aktualizacja 11.08.2020r.

Odpowiedzi do zadanych pytań do przetargu na dostawę paliwa wraz z aktualizacją załączników.

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2020r. do godz. 12:00

Nowa Sól, 2020.08.11

   

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/07/2020 - aktualizacja

 

 Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680 ) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 autobusów komunikacji miejskiej.
 • Dokumenty, które należy złożyć:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
  2. Kserokopia ważnej decyzji w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:
 • Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól
 • Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.
 • Nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2020r. godz. 12:15.
 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 20 sierpnia 2020r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

  

Prezes Zarządu

Mirosław Paszkiewicz

Odpowiedzi na pytaniaZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

28. Dostawa paliwa 2020/2021

Nowa Sól, 2020.07.24

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/07/2020

 

 Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680 ) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33.105.900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 autobusów komunikacji miejskiej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego tj. sekretariat@subbus.nowasol.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:
 • Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu i e-mail.
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól
 • Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.
 • Nie otwierać przed dniem 14 sierpnia 2020r. godz. 12:15.
 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 14 sierpnia 2020r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Mirosław Paszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertyZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

29. Unieważnienie przetargu na naprawę SDIP

Nowa Sól, 22.11.2019r.

Dotyczy unieważnienia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na naprawę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W załączeniu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
szczegóły ...

30. Naprawa SDIP - c.d. Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi do zadanych pytań do zapytania ofertowego na naprawę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych wraz z aktualizacją załączników!

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2019r.Odpowiedzi na pytania z dnia 14.11.2019r.Umowa SDIPZałącznik nr 1 do umowy
szczegóły ...

31. Naprawa SDIP - Aktualizacja

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na naprawę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych wraz z aktualizacją załączników!

 

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert do dnia 28 listopada 2019r. do godz. 12:00

Nowa Sól, 2019.11.13

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 03/11/2019 - aktualizacja

1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

- zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro dla dostaw lub usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

4. Miejsce i termin składania ofert.

 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie I piętro pokój nr 14 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 28 listopada 2019r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

           - Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

            - Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól.

         - Oferta na naprawę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

           - Nie otwierać przed dniem 28.11.2019r. godz. 12:15

    - Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na email: sekretariat@subbus.nowasol.pl. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 28 listopada 2019r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.
 • Oferent jest zobowiązany do oferty dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do umowy).

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.11.2019r.Odpowiedzi na pytania z dnia 08.11.2019r.Umowa SDIPZałącznik nr 1 do Umowyzałącznik nr 1a do SIWZ
szczegóły ...

32. Naprawa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)

Nowa Sól 2019.10.29

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 03/11/2019

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na naprawę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Naprawa systemu obejmuje:

 1. dostawę i instalację oprogramowania użytkowego dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z licencjami,
 2. dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja dedykowanych serwerów. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie bez użycia serwera w tzw. „chmurze”,
 3. uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
 4. przeprowadzenie szkolenia pracowników operatora komunikacji miejskiej.

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 33 105 900,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

      - zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro dla dostaw lub usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kod. CPV : 48813000.

 

3. Wymagania.

 • System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej musi spełniać wymagania określone przez zamawiającego w szczegółowym opisie wymagań SDIP stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • Urządzenia dostarczone zamawiającemu w ramach umowy muszą być fabrycznie nowe, kompletne (z pełnym okablowaniem), wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób trzecich i pochodzących z legalnych źródeł. Urządzenia muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania oraz karty gwarancyjne.
 • W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i umowę - przedmiot umowy zostanie zrealizowany z godnie z treścią załącznika nr 1 do umowy z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy.
 • W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy w ostatnich 36 miesiącach poprzedzających postępowanie wykonali SDIP bez zastrzeżeń oraz świadczyli należycie usługi gwarancyjne (oświadczenie wykonawcy).

 

4. Miejsce i termin składania ofert.

 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie I piętro pokój nr 14 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 18 listopada 2019r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

        -  Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

        - Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

        -  Oferta na naprawę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

        -  Nie otwierać przed dniem 18.11.2019r. godz. 12:15

        -  Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na email: sekretariat@subbus.nowasol.pl. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 18 listopada 2019r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.
 • Oferent jest zobowiązany do oferty dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do umowy).

 

6. Kryterium oceny ofert.

Cena – 100%

  

Prezes Zarządu

Mirosław Paszkiewicz

Formularz Oferty SDIPUmowa SDIPZałącznik nr 1 do umowyZałącznik nr 2 do umowyzałącznik nr 1a do SIWZ
szczegóły ...

33. Dostawa paliwa 2019/2020 - rozstrzygnięty przetarg

Protokół z wyboru oferty na dostawę oleju napędowego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

34. Oferty złożone na dostawę paliwa 2019/2020

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty, które wpłynęły na dostawę oleju napędowego.

Protokół z otwarcia ofert
szczegóły ...

35. Na dostawę paliwa 2019/2020 - zaktualizowany dnia 14.08.2019

Odpowiedzi do zadanych pytań do przetargu na dostawę paliwa wraz z aktualizacją załączników.

Nowa Sól, 2019.08.14

  

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2019

 

 Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680 ) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 40.565.800,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro dla dostaw lub usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 21 sierpnia 2019r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

         - Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

         - Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól.

         - Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

         - Nie otwierać przed dniem 21.08.2019r. godz. 12:15.

 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 21 sierpnia 2019r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

  

Prezes Zarządu

Mirosław Paszkiewicz

Odpowiedzi na zadane pytaniaFormularz ofertyUmowa Paliwowa SUBBUSZałącznik Nr 1 do Umowy
szczegóły ...

36. Na dostawę paliwa 2019/2020

Nowa Sól 2019.08.01

  

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2019

  

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680 ) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON 368451826, wysokość kapitału zakładowego: 40.565.800,00 zł; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych:

 • zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro dla dostaw lub usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania.
 • Paliwo ma być dostarczane do Stacji Paliw w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.  w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347 m³ w okresie 12 miesięcy.
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 21 sierpnia 2019r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:
 • Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.
 • Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól
 • Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.
 • Nie otwierać przed dniem 21.08.2019r. godz. 12:15

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 21 sierpnia 2019r.
 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

  

Prezes Zarządu

Mirosław Paszkiewicz

Umowa paliwowa SUBBUSFormularz oferty
szczegóły ...

37. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu - rozstrzygnięty

Protokół z wyboru oferty na Usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.

Protokół z wyboru oferty
szczegóły ...

38. Oferty złożone na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli w załączeniu przedstawia oferty, które wpłynęły na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu.

Protokół z otwarcia ofert
szczegóły ...

39. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu - Aktualizacja

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na Usługę dozoru i ochrony fizycznej wraz z aktualizacją załączników!

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert do dnia 05 marca 2019r. do godz. 14:00

 

Pobierz pliki:

Załacznik nr 1 - Zmiana z dnia 01.03.2019r.Załacznik nr 1 - Zmiana z dnia 22.02.2019r.Zapytanie ofertoweZałacznik nr 1Załacznik nr 2Załacznik nr 3Odpowiedź na pytania z dnia 05.02.2019r.Odpowiedź na pytania z dnia 08.02.2019r.Odpowiedź na pytania z dnia 12.02.2019r.
szczegóły ...

40. Na usługę dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Usługa dozoru i ochrony fizycznej obiektu

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23

 

Pobierz pliki:         

Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3
szczegóły ...

41. Na przeprowadzenie badania

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” sp. z o.o. w Nowej Soli Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 i 2019 r.

 

Pobierz pliki:                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdfFORMULARZ OFERTOWY.pdf
szczegóły ...

42. Na dostawę paliwa - rozstrzygnięty

Informacja na temat rozstrzygniętego postępowania, na dostawę  paliwa (oleju napędowego) 

dla MPK Subbus Sp. Z.o.o z siedzibą w Nowej Soli, Ul. Wielkopolska 23.

 

Dnia 04.09.2018 do godz. 12.00 w postępowaniu przetargowym, wpłynęła jedna ważna oferta Firmy CPN Ekoserwis SP. Z o.o. (z siedzibą) w Czerwieńsku, Ul. Naftowa 1.

Zaproponowana cena za 1 m³ oleju napędowego, w temperaturze referencyjnej 15 °C wyniosła: (Cena hurtowa obowiązująca dla oleju niepędowego, w PKN ORLEN SA. opublikowana na stronie internetowej tego koncernu za 1 m³, obowiązująca w dniu dostawy; rabat wynoszący -172,00 zł).

szczegóły ...

43. Na dostawę paliwa - zaktualizowany dnia 28.08.2018

Zmiana zapisów ogłoszonego przetargu na dostawę paliwa napędowego. 

Zmiana dotyczy wykreślenia w  druku oferty pkt 8.1 i 8.2 oraz w umowie § 7 pkt. 5. uległy zmianie zapisy dotyczące płatności za dostawę paliw.

 


Nowa Sól 2018.08.07

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2018

 

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli,

ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz.1680 ) Kod. CPV: 09134100.

Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o.

w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34,

REGON  368451826, wysokość kapitału zakładowego : 26.434.800 ; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania :

Postępowanie u udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych

- zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ),

w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443000 euro dla dostaw i usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym

„ SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r.

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. 2015, poz. 1680 ).

Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania :

 

 • Paliwo ma być dostarczane do nowej Stacji Paliw Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.   w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych ( ADR ) ,
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg  przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347  m³ w okresie 12 miesięcy
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 04 września 2018r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek- piątek  w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

- Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

- Nie otwierać przed dniem 04.09.2018r. godz. 12:15

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki:

Ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 04 września 2018r.

 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

Mirosław Paszkiewicz

Załączniki do ogłoszenia:

Umowa Paliwowa SUBBUSOferta paliwo
szczegóły ...

44. Na dostawę paliwa - stan przed aktualizacją (archiwum)

                                                                                   Nowa Sól 2018.08.07

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 01/08/2018

 

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól (dalej jako „Zamawiający”) ogłasza przetarg ofertowy na dostawę oleju napędowego, zwanego także paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz. 1680) Kod. CPV: 09134100. Dostarczane paliwo będzie przeznaczane na potrzeby własne do stacji paliw Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej nr 23.

 

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12/205, 67-100 Nowa Sól, NIP 925-211-98-34, REGON  368451826, wysokość kapitału zakładowego : 26.434.800 ; zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718402.

 

 1. Tryb postępowania :

Postępowanie u udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zapytanie ofertowe, poniżej obowiązujących progów kwotowych - zamówienia dekretowego – art. 132 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z art. 133 ust. 1 Ustawy wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443000 euro dla dostaw i usług, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o. w Nowej Soli.

 

 1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego paliwem wg  nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). Kod. CPV : 09134100.

 

 1. Wymagania :
 • Paliwo ma być dostarczane do nowej Stacji Paliw Międzygminnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „SUBBUS” Sp. z o. o.   w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23.
 • Paliwo powinno być dostarczane autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR) ,
 • Autocysterny wyposażone w atestowane i legalizowane urządzenia do odmierzania ilości wydawanego paliwa wg  przelicznika temperatury referencyjnej + 15°C, jak również rzeczywistej ilości paliwa.
 • Szacunkowa ilość oleju napędowego 347  m³ w okresie 12 miesięcy
 • Dostarczone paliwo zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych z przeznaczeniem dla 27 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 • Ofertę należy złożyć w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 04 września 2018r. do godziny 12:00.
 • Oferty należy składać w dni robocze w godzinach urzędowania: poniedziałek- piątek  w godz. 7:00-15:00.
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:

          - Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa wykonawcy) numer telefonu, fax lub e-mail.

          - Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól

          - Oferta na dostawę 347 m3 oleju napędowego.

          - Nie otwierać przed dniem 04.09.2018r. godz. 12:15

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki:

          Ul. Wielkopolska 23, 67-100 Nowa Sól, godz. 12:15 dnia 04 września 2018r.

 • Otwarcie jest jawne. W otwarciu mogą brać udział wykonawcy.

 

 

 

                                                                                                                     Prezes Zarządu

 

 

                                                                                                                               Mirosław Paszkiewicz

Załączniki do ogłoszenia:

Umowa Paliwowa SUBBUSOferta paliwo