Regulaminy i cenniki

Poniżej znajdą Państwo deklarację dostępności, regulamin korzystania z usług Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, cenniki biletów naszych połączeń, regulamin korzystania z e-biletu oraz informację dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejhttp://subbus.nowasol.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF zostaną dostosowane lub zmienione na inny format.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Opis korzystania z e-biletu znajduje się w Regulaminie e-biletu, który jest umieszczony na stronie internetowej firmy.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Grudzińska, sekretariat@subbus.nowasol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 419 75 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiąc od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Architektura

Budynek przy ul. Wielkopolskiej 23, 67-100 Nowa Sól

Budynek, w którym mieści się siedziba firmy przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby na wózkach obsługiwane są na parterze pierwsze drzwi po prawej stronie od wejścia do budynku (brak windy).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani napisów powiększonych.

 

Budynek przy ul. Towarowej 1, 67-100 Nowa Sól

W budynku tym mieści się kasa biletowa. Wejście do kasy jest po schodach, po lewej stronie budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie posiada wejścia dostosowanego do osób niepełnosprawnych.

Do kasy biletowej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku na parterze od strony torów kolejowych znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są automatycznie otwierane.

W pobliżu budynku gdzie mieści się Kasa biletowa jest dworzec autobusowy i kolejowy, są miejsca parkingowe także dla niepełnosprawnych, jest również postój taksówek.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Brak dostępności.

Informacje dla osób niesłyszących dotyczące możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego można znaleźć poniżej.

 

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej „osobami uprawnionymi" mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym „SUBBUS”.

Osoby uprawnione mogą kontaktować się osobiście zgłaszając się w firmie (67-100 Nowa Sól, ul. Wielkopolska 23) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00 lub komunikować się z firmą:

 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@subbus.nowasol.pl
 • telefonicznie na numer 68 419 07 07 przy pomocy osoby przybranej (osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez uprawnioną w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się).

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza konieczne jest pisemne powiadomienie firmy o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Po dokonaniu zgłoszenia firma zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym wspólnie terminie.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w w/w ustawie.

 

OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNCKJAMI NARZĄDU WZROKU
 

Mając na względzie poprawę dostępności do usług realizowanych przez MPK „SUBBUS” dla osób z dysfunkcjami dot. narządu wzroku firma ze względu na indywidualne potrzeby osób z tego typu schorzeniami umożliwia ww. osobom obsługę w obecności wyznaczonego opiekuna, z wykorzystaniem dokumentów z powiększoną czcionką lub z możliwością odczytania dokumentacji i informacji jakimi jest zainteresowana osoba.

 

Osoby uprawnione mogą kontaktować się:

 • osobiście zgłaszając się w kasie biletowej (67-100 Nowa Sól, ul. Towarowa 1) lub w firmie (67-100 Nowa Sól, ul. Wielkopolska 23) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@subbus.nowasol.pl
 • telefonicznie na numer 68 419 75 07;

informując o planowanym terminie i godzinie wizyty, zakresie usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz jeśli będzie zachodzić potrzeba to dane imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

 

Po dokonaniu zgłoszenia firma zapewni obsługę osoby uprawnionej we wspólnie uzgodnionym terminie dostosowując sposób obsługi do wybranej przez zainteresowaną osobę formy.

 

OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU
 

Budynek siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” nie jest wyposażony w windę ani schodołaz. Mając na względzie poprawę dostępności do usług realizowanych przez MPK „SUBBUS” dla osób z dysfunkcjami dot. narządu ruchu wszystkie sprawy można załatwić na parterze w pokoju nr 2 (pierwsze drzwi po prawej stronie od wejścia do budynku). Drzwi nie otwierają się automatycznie, pracownik firmy pomoże otworzyć drzwi.

 

Osoby uprawnione mogą kontaktować się:

 • osobiście zgłaszając się w siedzibie firmy (67-100 Nowa Sól, ul. Wielkopolska 23) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@subbus.nowasol.pl
 • telefonicznie na numer 68 419 75 07;

informując o planowanym terminie i godzinie wizyty, zakresie usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz jeśli będzie zachodzić potrzeba to dane imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

 

Po dokonaniu zgłoszenia firma zapewni obsługę osoby uprawnionej we wspólnie uzgodnionym terminie zapewniając jednocześnie swobodny dostęp do wyznaczonego pomieszczenia oraz adekwatną poufność.