Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Sól – Miasto
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Oś priorytetowa
Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie
Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
Poddziałanie
01 - Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

PARTNERZY PROJEKTU:
Gmina Kożuchów 
Gmina Nowa Sól 
Gmina Kolsko 
Gmina Otyń 
Gmina Siedlisko 
Powiat Nowosolski
Krótki opis projektu
Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól - Miasto. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. 
Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski.
Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

ZAKRES PROJEKTU:
1. Zakup taboru autobusowego.
2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.
3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.
4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli
5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizacje działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo-inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu.
Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.

Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2014-07-23
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2017-05-01
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2018-06-15
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2018-06-29

ZAKRES FINANSOWY:
Wydatki ogółem (PLN) 50 071 961,88
Dofinansowanie (PLN) 35 839 201,05

 

logotyp