Przewozy bezpłatne

Do korzystania z przewozów bezpłatnych uprawnieni są:

 

a) posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej – na podstawie legitymacji,

 

b) inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacji rencisty – emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową,

 

c) emeryci i renciści przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, którzy nabyli uprawnienia do ulgi od dnia 27 listopada 1995r. zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy z 1974r. – na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Urząd Miejski Nowa Sól,

 

d) umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia podoficera włącznie za okazaniem książeczki wojskowej, umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na podstawie legitymacji służbowej oraz psy służ mundurowych – podczas pełnienia obowiązków służbowych,

 

e) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) i wskazany przez nich przewodnik - na podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

 

f) dzieci przedszkoli specjalnych oraz uczniowie szkół specjalnych na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły na terenie obowiązywania niniejszej uchwały wraz z jedną osobą opiekującą się dzieckiem lub uczniem w czasie przejazdu – na podstawie legitymacji przedszkolnej lub szkolnej (wzór określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, t.j. Dz. U. z 2014, poz. 893),

 

g) ociemniali (osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku oznaczoną kodem 04-O) i niewidomi wraz z jedną osobą towarzyszącą lub psem przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności stwierdzającej stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, określony kodem 04-O, w przypadku przewodników wskazanie przez ociemniałego,

 

h) cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy, w przypadku przewodników wskazanie przez niewidomego,

 

i) dzieci do dnia ukończenia 4 roku życia – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,

 

j) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i umożliwiającego stwierdzenie wieku,

 

k) osoby będące członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,

 

l) osoby będące członkami Związku Sybiraków urodzone przed 1953r. i posiadające uprawnienia kombatanckie – na podstawie legitymacji Związku Sybiraków wraz z zaświadczeniem o uprawnieniach kombatanta wydanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

 

m) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający i uczący się na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i miesięcznego biletu wolnej jazdy,

 

n) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C i uczący się na obszarze miejskiej strefy biletowej lub podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i miesięcznego biletu wolnej jazdy;